Wzór umowy międzyinstytucjonalnej na lata 2014-2020

Komisja Europejska udostępniła wzór umowy międzyinstytucjonalnej, jaki będzie obowiązywał w latach 2014-2020. Pierwszy rok obowiązywania nowego wzoru umowy to rok akademicki 2014/2015, ostatni – rok 2020/2021. Opublikowany wzór umowy obowiązuje dla współpracy pomiędzy uczelniami posiadającymi Kartę ECHE w krajach uczestniczących w programie edukacyjnym 2014-2020 (robocza nazwa programu to Erasmus+). Aktualnie są to następujące kraje: 28 państwu członkowskich Unii Europejskiej, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Turcja oraz Była Jugosłowiańska Republika Macedonii. 

Wzór umowy międzyinstytucjonalnej właściwy dla współpracy pomiędzy krajami uczestniczącymi i pozostałymi (krajami partnerskimi) zostanie opublikowany w terminie późniejszym. To samo dotyczy wykazu krajów, z jakimi będzie można podpisywać umowy na mobilność w programie Erasmus +.

Nowy wzór umowy międzyinstytucjonalnej wymaga, aby na etapie jej podpisywania dokonano uzgodnień w zakresie:

  • uznawalności akademickiej (zobowiązanie do wzajemnego uznawania zdobytych przez studenta efektów kształcenia i uzyskanych punktów zaliczeniowych ECTS),
  • przygotowania językowego osób uczestniczących w mobilności (określenie zalecanego poziomu biegłości językowej)
  • kwestii logistycznych (terminy nadsyłania zgłoszeń, podejmowania decyzji, obowiązująca skala ocen i procentowy rozkład ich uzyskiwania, zakwaterowanie, ubezpieczenie, wizy (jeżeli dotyczy)).